Noi Bo Chua Quang Huong
# Tên Chức vụ Điện thoại Số điện thoại di động Fax
1 Thích Giác Thanh Trụ Trì Chùa Quảng Hương +45 86 24 57 44 +45 20 43 12 91
2 KPT Quản lý website
3 Quang Thế Phương Trợ lý và kỷ thuật website - liên lạc nội bộ