Đời sống

*Hình ảnh ngày Thọ Bát Quan Trai tại chùa Quảng Hương (Ărhus) và N.P.Đ An Lạc (Ălborg) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
20:21, 17/10/2016

*Hình ảnh ngày Thọ Bát Quan Trai tại chùa Quảng Hương - Ărhus (24 và 25.09.2016)

(Xin bấm vào hình để xem toán bộ)